Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Goed-Drukwerk.nl, gevestigd aan de Gemeenteweg 32 te Staphorst hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reis-, verzend- en transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt.

3. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtopgaven, opgaven van capaciteiten alsmede andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

6. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Verstrekken van gegevens

1. De wederpartij is verplicht alle gegevens welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven leveringstermijnen naar even-redigheid worden bijgesteld.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4. De wederpartij zal de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.

5. De gebruiker zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

Risico van opslag informatie

1. De gebruiker verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt de gebruiker geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij de gebruiker of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Honorarium, kosten en declaratie

1. Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen is het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend.

Levering op leveringstermijn

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over- een gekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. De gebruiker zal bij de uitvoering van de overeenkomst 1 (één) drukproef overleggen, die na goedkeuring door de wederpartij, door de gebruiker in productie zal worden genomen. Indien de wederpartij zelf een drukproef ter beschikking stelt, wordt deze drukproef geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd en kan deze direct door de gebruiker in productie worden genomen.

6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar tij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs c.q. het verschuldigde honorarium alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

9. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

5. Meer- of minderleveringen tot 10 % van de bestelde hoeveelheid moeten worden geaccepteerd. Hiertoe behoren ook misdrukken, inschietvellen, inrichtings-exemplaren voor bewerkingsmachines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en onderste vellen die niet zijn uitgesorteerd.

Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de beëindiging van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle van de zaken c.q. het resultaat van de werkzaamheden kan constateren, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 12 in aanmerking genomen.

4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, kwaliteit en gramgewicht van papier e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Geringe afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke drukproef gelden evenmin als tekortkoming.

6. De beoordeling wat als geringe afwijking heeft te gelden geschiedt op basis van de in de branche gebruikelijke toleranties en/of de door de toeleveranciers van de gebruiker gehanteerde toleranties en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9. Indien de zaken c.q. het resultaat van de werkzaamheden door of namens de gebruiker zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.

10.Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

Aansprakelijkheid en garantie

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen en/of geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor doen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken te zijner keuze kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

5. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is de gebruiker voor zover mogelijk verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen en/of onderdelen zelf.

6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

7. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. In afwijking van sub A geldt voor de overeenkomst met de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

10.De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker, onder andere doch niet uitsluitend bij de montage van geleverde zaken;

D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen aan de geleverde zaken heeft gemaakt, zonder